top of page

Støv / fiber

REGELMESSIG MÅLING AV STØV OG FIBER

Vi i HMS-tjenesten kan bistå din bedrift med informasjon om relevante lover og forskrifter i forbindelse med eksponering for støv og fiber.

Vi kan bistå med både kartlegging av helseskadelige miljøfaktorer samt rådgivning rundt forebyggende tiltak som reduserer risiko for skade. Vi kan også kurse ansatte i bruk av verneutstyr.


Arbeidsmiljøloven setter krav til arbeidsgiver om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dette innebærer blant annet å kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten. Videre innebærer dette at alle bedrifter skal gjennomføre overvåkning av arbeidsmiljøet, for å få kartlagt hvorvidt de ansatte utsettes for påvirkninger som kan være helseskadelige. Kjemikalieforskriften beskriver at dersom arbeidsgiver ikke kan dokumentere at forurensningen i arbeidsatmosfæren er på et fullt forsvarlig nivå, skal det gjennomføres regelmessige målinger. Slike målinger skal også gjennomføres når det er foretatt endringer i virksomheten som kan øke arbeidstakernes eksponering for kjemikalier.


Ved å gjennomføre en måling får bedriften kartlagt om ansatte utsettes for helseskadelig eksponering, og dermed et godt grunnlag for å sette i verk tiltak som virker. HMS-tjenesten har omfattende erfaring og kompetanse for å bistå bedrifter i å gjennomføre slike målinger.

bottom of page